مشخصات زن مجرد متولد 1 فروردین 1319
تحصیلات زیر دیپلم