درباره من قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی √ کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن . √ از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من گذر کردم √ اشکهایی را بریز که من ریختم √دردها و خوشیهای من را تجربه کن √سالهایی را بگذران که من گذراندم... √ روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم √ دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن √ همانطور که من انجام دادم ... √ بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی....
مشخصات زن مجرد متولد 1 شهریور 1319
تحصیلات کارشناسی