مشخصات مرد مجرد متولد 31 شهریور 1359
تحصیلات کارشناسی ارشد