درباره من پیامی نیست !
مشخصات زن مجرد متولد 1 آبان 1374
تحصیلات زیر دیپلم