مشخصات زن مجرد متولد 1 خرداد 1369
تحصیلات کارشناسی