مشخصات مرد مجرد متولد 16 آذر 1374
تحصیلات زیر دیپلم