مشخصات مرد مجرد متولد 8 فروردین 1344
تحصیلات زیر دیپلم