مشخصات مرد مجرد متولد 1 فروردین 1358
تحصیلات زیر دیپلم