مشخصات زن متاهل متولد 18 بهمن 1360
تحصیلات کارشناسی