مشخصات مرد مجرد متولد 1 فروردین 1346
تحصیلات زیر دیپلم