مشخصات مرد مجرد متولد 1 فروردین 1374
تحصیلات زیر دیپلم